เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ e-Transition (ถ่ายลำ/ผ่านแดน)

เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ e-Transition (ถ่ายลำ/ผ่านแดน)

1. ชำระค่าภาษีอากร 2. ระบบ e-Transition (ถ่ายลำ/ผ่านแดน)

ชำระค่าภาษีอากร “ใบขนสินค้าขาออกที่มีค่าภาษีอากร ต้องดำเนินการชำระเงินค่าภาษีอากร ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดทำข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า” 

การเปลี่ยนฐานภาษีสู่ “ราคาขายปลีกแนะนำ” (กรมสรรพสามิต)

กรมสรรพสามิต  1. การเปลี่ยนฐานภาษีสู่ ” ราคาขายปลีกแนะนำ ” (กรมสรรพสามิต) 2. เอกสารกรมสรรพสามิต – กรมศุลกากร ตาม พรบ.สรรพสามิต ปี 2560 3.ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องกำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) 4. แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภส. ๐๒-๐๑) 5. ตัวอย่างการคำนวนภาษีสรรพสามิต 6. อัตราภาษีสุราและตัวอย่างการคำนวณภาษี 7.  กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560

ของต้องห้าม/ต้องกำกัด ในการนำเข้า

ของต้องห้าม หมายถึง ของที่ห้ามไม่ให้นำเข้ามา หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น • สารเสพติด • วัตถุ หรือสื่อลามก • ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา • ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม • สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส ของต้องกำกัด หมายถึง ของบางชนิด ที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการนำเข้าและการส่งออกของต้องกำกัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย ตัวอย่าง เช่น “เรา Update ตลอด ตามประกาศใหม่ๆ ในรูปแบบ Web Application” แหล่งข้อมูล : กรมศุลกากร

แจ้งการเปลี่ยนแปลง การระบุข้อมูลการลดหย่อน BOI กรณีสั่งปล่อยค้ำประกัน

แจ้งการเปลี่ยนแปลง การระบุข้อมูลการลดหย่อน BOI กรณีสั่งปล่อยค้ำประกัน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้แจ้งเรื่อง แก้ไขยกเลิกการใส่ Duty Exemption Rate มี 2 กรณี กรณี 1= สั่งปล่อยปกติ (Duty, VAT) กรณี 2= ขอค้ำประกัน (Duty, VAT) หมายเหตุ : กรณีที่ 2 = ขอค้ำประกัน (Duty, VAT) ในใบขนสินค้าขาเข้า อัตราลดหย่อน และ VAT ไม่ต้องระบุ เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560   อ้างอิงข้อมูล: กรมศุลกากร

มาทำความรู้จักกับบทบาท และหน้าที่ของ Free Zone Operator กันเถอะ!!

มาทำความรู้จักกับบทบาท และหน้าที่ของ Free Zone Operator กันเถอะ!! ทำหน้าที่กำกับดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้ามาในหรือออกไปจากเขตปลอดอากร ซึ่งในอนาคตทางผู้ที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องจัดให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการรวบรวมข้อมูลสรุปผลการนำเข้า และออก การเคลื่อนย้ายภายในเขตปลอดอากร การโอนย้ายภายในประเทศ หรือดำเนินการอื่นใดที่มีผลต่อสินค้าคงคลังของผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พร้อมทั้งส่งข้อมูลรายงานการยืนยันการโอนย้ายของเข้าและออกเขตปลอดอากรดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร “เรา Update ตลอด ตามประกาศใหม่ๆ ในรูปแบบ Web Application”