สหไทย ประกาศเริ่มใช้งานพิธีการ การตรวจปล่อยสินค้าขาออกเพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต (Specific Local Vessel) ณ ท่าเรือสหไทย เทอร์มินอล

PORT

เพื่อเป็นการส่งเสริมการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางโดยเรือชายฝั่ง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ทาง
บริษัท สหไทยเทอร์มินอลฯ ได้มุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้นำเข้าและส่งออกเสมอมา ขณะนี้เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ผู้ส่งออก รวมถึงการลดต้นทุน ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ส่งออกทางบริษัทฯ ได้ ยื่นขอและได้รับอนุมัติ
พิธีการว่าด้วยการส่งออกเบ็ดเสร็จ ณ ท่าแรก (Specific Local Vessel) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยอ้างถึง
ระเบียบการปฎิบัติเดียวกันกับตามประกาศกรมที่ 37/2561 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการตรวจปล่อย
สินค้าขาออกในเขตพื้นที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ เพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต  (Specific Local Vessel)
และรับบรรทุกที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

 

ไฟล์แนบ

 – สหไทย ประกาศเริ่มใช้งานพิธีการ การตรวจปล่อยสินค้าขาออกเพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต (Specific Local Vessel) ณ ท่าเรือสหไทย เทอร์มินอล 
 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายฯ ไปยังท่าเรือสหไทย เทอร์มินอล (ท่าเรือบริษัท แอคทู-ลั่ม จำกัด) และท่าเรือสยามเคอรี่ ชีพอร์ต
– ประกาศกรมที่ 37/2561 เรื่อง พิธีการศุลกากรส่งออกว่าด้วยการตรวจปล่อยสินค้าขาออก ในเขตพื้นที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต Specific Local Vessel) และรับบรรทุกที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง