การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงโปรแกรม เพื่อรองรับการดำเนินมาตรการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงโปรแกรม
รับ-ส่งใบขนสินค้าขาเข้าผ่านระบบ NSW และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับการดำเนินมาตรการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

 

 

20160411_3139