Author Archives: admin

ระบบค้นหารหัสสถานที่ในการปฏิบัติ พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบค้นหารหัสสถานที่ในการปฏิบัติ พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (RFEDIS) ค้นหาข้อมูลง่าย สะดวก รวดเร็ว โดย สามารถเลือกค้นหาข้อมูล จากรหัส / ชื่อสถานที่ / รหัสเขตปลอด และอื่นๆได้ จับคู่ความสัมพันธ์ ของแต่ละท่าที่นำเข้า/ส่งออก กับ รหัสสถานที่ตรวจปล่อย เพื่อลดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลใบขนฯ วิธีเข้าใช้งาน ลูกค้าบนระบบของ EDISIAM สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ http://imex.edisiam.com ในเมนู Reference Data โดยเลือกที่ รหัสสถานที่ (RFEDIS) เพื่อค้นหาข้อมูล สำหรับสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนใช้งานระบบได้ฟรีที่เว็บไซต์ http://www.edisiam.com ในเมนู  “บริการเสริม” โดยเลือก “จับคู่รหัสสถานที่” ** แหล่งข้อมูลอ้างอิง : ประกาศกรมฯที่ 26/2557 **

การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ** เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 **

การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (สรรพสามิต) สำหรับ เงินกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ของ สุรา และ ยาสูบ ทาง อีดีไอ สยาม ได้ทำการ พัฒนาโปรแกรมใบขนสินค้าขาเข้าเพิ่มเติม เพื่อรองรับการคำนวณ และ การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว โดยเพิ่ม รหัสรายได้ (Duty Type) 2 รหัส คือ            1420 – เงินกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ (สุรา)            1422 – เงินกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ (ยาสูบ)

โปรแกรม e-Cess ตามประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

โปรแกรม e-Cess ตามประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง ยกเลิกวิธีการยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์ ณ สำนักงาน และกำหนดให้ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์ และชำระเงินสงเคราะห์โดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วิธีเดียว โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไปโดย บริษัท อีดีไอ สยาม จำกัดได้ทำการพัฒนาโปรแกรม e-Cess